Szakdolgozati témák

Dr. Balajthy Ágnes

Huszadik századi magyar irodalom

 • Utazás és irodalom: Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Cs. Szabó László, Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs útirajzai és -naplói
 • Mészöly Miklós, Lengyel Péter, Esterházy Péter, Krasznahorkai László írásművészete

Kortárs magyar irodalom

 • Fiatal magyar líra
 • Önéletrajziság, az emlékirat alakváltozatai a kortárs magyar prózában (Nádas Péter, Vida Gábor, Bartók Imre művei)
 • Költészet és populáris műfajok (dalszöveg, rap, slam poetry)
 • Város- és térpoétika; Debrecen-, Budapest- és Erdély-olvasatok a kortárs magyar irodalomban
 • Térey János életműve
 • A társadalmi nemi szerepek megjelenítése a kortárs magyar prózában

Világirodalom (20. századi, illetve kortárs angol és német nyelvű próza)

 • A detektívtörténet metamorfózisai
 • A posztkoloniális regény
 • A neoviktoriánus regény

Irodalomelmélet

 • az idegenség fenomenológiája
 • a térbeli fordulat elméleti kontextusai, irodalom és topográfia

Dr. Baranyai Norbert

 • századi magyar irodalom
 • Kortárs magyar irodalom
 • Határon túli magyar irodalom
 • Gyermek- és ifjúsági irodalom

Dr. Bényei Péter

 • Lélektani jelenségek vagy szociálpszichológiai folyamatok színrevitele az irodalomban
 • Regények és novellák filmes-televíziós adaptációi
 • Az emberkép változása a modernitás korában és ennek irodalmi elbeszélései
 • A férfi és női szerepek átalakulásának irodalmi reprezentációja a 19. századi magyar irodalomban
 • A kollektív emlékezés és a történelmi múlt színrevitelei a 19. századi magyar irodalomban
 • Archaikus műfaji eljárások (mítosz, mese, legenda) továbbélése a 19. századi magyar irodalomban

Dr. Béres Norbert

 • A 18–19. századi prózairodalom vizsgálata: műfajtörténeti, irodalomszociológiai megközelítések, prózapoétikai elemzések
 • A kispróza poétikai variációi a 19. században
 • A klasszikus magyar irodalom kortárs recepciója

Dr. Bódi Katalin

 • Az emberkép változásainak történeti antropológiai vizsgálata a képzőművészetben és az irodalomban
 • 19. századi angol, francia, orosz nagyregények narratológiai elemzése
 • Társadalmi nemi szerepek vizsgálata a 18–19. századi angol és francia prózában
 • Színházi előadás elemzése (irodalom, dráma és színház kapcsolata, a test medialitása)
 • Az irodalom és a képzőművészet kapcsolata: képzőművészeti alkotások narratológiai és esztétikai szerepének vizsgálata a 19. és a 20. századi regényekben

Dr. Bodrogi Ferenc Máté

Korszak – témák klasszikus magyar irodalomból:

 • 18. század végi, 19. század eleji szépirodalmi, magán, közéleti, kritikai és elméleti szövegek, sajtókiadványok politikai, esztétikai, retorikai, poétikai, pszichológiai feldolgozása, diskurzusanalízise, kontextualizálása, újraolvasása, forráskritikája
 • a korabeli irodalom és a korabeli (de akár modern, sőt kortárs) esztétika, filozófia, antropológia, közéletiség, medialitás lehetséges kapcsolódási pontjai

Műfaj – prózapoétikai vizsgálódások:

 • magyar és korabeli magyarra fordított epikus művek elemző vizsgálata a legkülönbözőbb olvasati lehetőségek alkalmazásával (dekonstrukció, társadalmi nemek, hermeneutika, történeti diskurzusanalízis, önéletíráselméletek, nyelvi performancia, kritikai kultúrakutatás, szerzői kultusz, metaforikusság, narratopoétika, komparatív összeolvasások stb.)
 • műfajtörténeti áttekintések; műfajtranszformáció-analízisek, műfaji trendek összehasonlító, hosszmetszeti vagy korszakspecifikus keresztmetszeti vizsgálata

Szakmódszertan – az irodalomtanítás problémái:

 • kortárs dilemmák és viták (pl. a kronologikus tananyagszervezés kérdése, a kötelező olvasmányok problematikája) elemző, kapcsolódó szépirodalmi anyagot konkrétan is megmunkáló körbejárása
 • új módszerek, alternatív tanítási, anyagfeldolgozási módozatok (pl. projektmódszer, élményközpontúság, kultúratudományos nyitás) konkrét szépirodalmi szöveganyagon alapuló, demonstráló bemutatása, problematizálása, kritikája, apológiája

Dr. Debreczeni Attila

 • A felvilágosodás eszmetörténeti problémái
 • A felvilágosodás korának stílustörténeti kérdései
 • Nemzet és nyelv a felvilágosodás korában
 • Filozófia és irodalom kapcsolata a 18. századi magyar irodalomban
 • Az érzékenység az irodalomban a 18–19. sz. fordulóján
 • A neoklasszicista kiteljesedés
 • Eposz és regény elmélet kérdései a felvilágosodás irodalmában
 • A dráma változatai a felvilágosodás és a romantika korában

Dr. Fazakas Gergely Tamás

 Irodalom- és olvasáselmélet

 • az interpretáció teoretikus kérdései
 • egy olvasáselméleti irány értelmezése, illetve alkalmazása egy vagy több (a hallgató és a témavezető által is bírt nyelven írt) szövegen
 • a szövegértelmezés módszertani kérdései az iskolai gyakorlatban

 A régi magyarországi irodalom- és művelődéstörténet európai kontextusban

 • retorikai, poétikai, műfaji kérdések
 • a periodizáció problémái
 • a szerzőség kérdése a régiségben
 • a történeti antropológia alkalmazása a kora újkori irodalom olvasásában
 • eszmetörténet és irodalomtörténet-írás
 • prédikáció-, imádság- és hitvita-irodalom
 • a vallásos és világi költészet viszonya; egy költői életmű valamely szegmensének feldolgozása
 • politikai reprezentáció és irodalom
 • kora újkori önéletírások, emlékiratok, naplók
 • a művelődéstörténet elméleti és módszertani problémái
 • egyház-, iskola- és oktatástörténet; peregrinációtörténet
 • nyomda- és kiadástörténet
 • filológiai és textológiai gyakorlat (szövegkiadási feladatok)
 • a középkori és kora újkori irodalom tanításának kérdései
 • a régi magyar irodalom kortárs (20–21. századi) recepciója

Dr. Fodor Péter

 • Magyar irodalom 1945 után
 • A kulturális nyilvánosság 20-21. századi mintázatai
 • Populáris kultúra a tanításban
 • A transzmedialitás kortárs példái
 • Modern irodalmi testreprezentációk - sport, irodalom, film

Dr. Száraz Orsolya

 • Katolikus kegyességi irodalom a kora újkorban       
 • Jezsuiták a kora újkorban       
 • Olasz irodalom        
 • Olasz-magyar irodalmi kapcsolatok

Dr. Posta Anna

 • A római aranykor költészete (pl. Catullus, Horatius, Vergilius, Ovidius)
 • A késő antikvitás himnuszköltészete (pl. Ambrosius, Prudentius, Sedulius, Venantius Fortunatus)
 • Neolatin alkalmi és bibliai költészet a 16-17. századi Magyarországon (pl. Sommer János, Thúri György, Bocatius János, Filiczki János, Zsámboky János)

Dr. Szirák Péter

 • A művészetek és a cenzúra a Rákosi- és a Kádár-rendszerben
 • A magyar elbeszélő próza története 1945-től napjainkig – különös tekintettel Ottlik Géza, Örkény István, Mészöly Miklós, Kertész Imre, Nádas Péter és Esterházy Péter munkásságára
 • A költészeti nyelv változásai a 60-70-es évek fordulójától (Tandori, Oravecz, Petri, Kovács András Ferenc)
 • Az irodalmi útirajz
 • Médiumok versengése (Regény és film)
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:07