Világirodalom 2. – Száraz Orsolya

Kód BTMI207OMA
Tantárgycím Világirodalom 2.
Kurzuscím  
Oktató Száraz Orsolya
Órarendi adatok Hétfő, 12.00–14.00, 343.
Hétfő, 14.00–16.00, Fsz. 1/2.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok e-learning

 

A kurzus célkitűzései

A kurzus célja, hogy a hallgatók a kijelölt olasz irodalmi művek elemzése, értelmezése során reprezentáns alkotókkal, különböző stílusirányzatokkal és műfaji jellegzetességekkel ismerkedjenek meg, valamint hogy jártasságot szerezzenek a szakirodalom olvasásában és feldolgozásában.

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1/a. A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem, ezért a szeminárium látogatása kötelező.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

 

A gyakorlati jegy összetevői

1. óra eleji kisdolgozatok átlaga (az érdemjegy 20%-a)

Ezekben a hallgatók a kötelező olvasmányok ismeretéről adnak számot.

 

2. órai munka (az érdemjegy 30%-a)

a kijelölt szövegek értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés)

 

3. referátum (az érdemjegy 20%-a)

10 percben az óra elején

A referáló feladata az, hogy a kiadott kötelező olvasmányok alapján az órai eszmecserét megalapozó felvezető kiselőadást tartson. A referátum meg nem tartása esetén a részjegy elégtelen. Amennyiben a hallgató a referátumát igazolt hiányzás miatt nem tudja megtartani a megbeszélt időpontban, pótlásra van lehetősége.

 

4. zárthelyi dolgozat (az érdemjegy 30%-a)

A zh-ban a hallgatók kisesszé formájában adnak számot a kötelező olvasmányokról és az órákon megbeszéltekről. Amennyiben a hallgató a zh-t igazolt hiányzás miatt nem tudja megírni a megbeszélt időpontban, pótlásra van lehetősége.

 

Tematika és kötelező olvasmányok

1. téma

Assisi Szent Ferenc

http://www.ppek.hu/konyvek/Assisi_Szent_Ferenc_Viragoskertje_Fioretti_1…

ford. É. Megyeri András

  • Naphimnusz, 114. o.
  • Szent Ferenc megmagyarázza Leó testvérnek, miben áll a tökéletes boldogság, 24–25. o.
  • Szent Ferenc jó útra téríti a gubbiói farkast, 44–45. o.

 

Jacopone da Todi

  • Himnusz a fájdalmas anyáról

Babits Mihály fordításában, 177–181. o.

https://mek.oszk.hu/11100/11171/11171.pdf

Sík Sándor fordításában, 189–190. o.

http://www.ppek.hu/konyvek/Sik_Sandor_Himnuszok_konyve_1.pdf

 

Tommaso da Celano

  • Ének az utolsó ítéletről

Babits Mihály fordításában, 163–167. o.

https://mek.oszk.hu/11100/11171/11171.pdf

Sík Sándor fordításában, 174–175. o.

http://www.ppek.hu/konyvek/Sik_Sandor_Himnuszok_konyve_1.pdf

 

Szakirodalom

Pál József, Assisi Szent Ferenc Istendicsérete: fordítás és értelmezés, Tiszatáj, 2001/12, 67–76.

http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/17991/1/tiszataj_2001_012_067-076.pdf

 

2. téma

Dante Alighieri, Isteni színjáték, ford. Nádasdy Ádám, Bp., Magvető, 2016, Pokol, I. ének (45–52. o.), XXVI. ének (212–219. o.).

 

Szakirodalom

Dante Alighieri. Komédia I.: Pokol: Kommentár, szerk. Kelemen János, közrem. Nagy József, Bp., ELTE Eötvös, 2019, 17–36, 374–392.

 

3. téma

Francesco Petrarca, Daloskönyv, ford. Csorba Győző et al., Bp., Európa, 1974.

I. Kik hallgatjátok…

XXXV. Magamban, lassan…

LXI. A nap, a hó, az évszak…

CLXII. Víg s boldog szirmok…

CLXXX. Pó, földi kérgem…

CCLXIV. Gondolkodom, s részvét támad szivemben…

CCCLXV. Szép Szűz…

 

Szakirodalom

Marco Santagata, Bevezető Petrarca Daloskönyvéhez, ford. Tekulics Judit, Helikon, 2004/1–2, 51–55; 64 (12. pont)–66.

 

4. téma

Giovanni Boccaccio, Dekameron

ford. Révay József

https://mek.oszk.hu/00300/00334/html/01.htm#6

Elöljáró beszéd

Első nap kezdődik a Dekameron első napja, melyen a szerző elmondja: miképpen esett, hogy…

1. nap 3. novella: A zsidó Melkizedek a három gyűrűről mondott elbeszélésével megmenekedik…

4. nap 1. novella: Tancredi, Salerno fejedelme, megöli leányának szerelmesét…

10. nap 10. novella: Saluzzo őrgrófja, kit belső emberei kéréseikkel zaklatnak, hogy megházasodjék, mégis maga feje szerint választ feleséget…

 

Szakirodalom

Lucia Battaglia Ricci, Dekameron X.10.: két „igazság” és két etikai modell szembesítése, ford. Szilvássy Orsolya, Helikon, 2012/3–4, 535–548.

 

5. téma

Giovanni Verga, Parasztbecsület, ford. Majtényi Zoltán et al., Bp., Magyar Helikon, 1964.

A Nőstényfarkas, 57–62.

Vörös Mákvirág, 99–115.

Szabadság, 168–175.

A birtok, 214–220.

 

Szakirodalom

Hoffmann Béla, „Rágalmazó elbeszélő – rejtőzködő író”: Giovanni Verga Rosso Malpelo című novellájának interpretációja, Italianistica Debreceniensis, III, 1996, 135–146.

 

6. téma

Luigi Pirandello, Mattia Pascal két élete, ford. Déry Tibor

 

Szakirodalom

Dávid Kinga, Mattia Pascal, azaz egy ön-identifikációs kísérlet kudarca = Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek, szerk. Kollár Andrea, Szeged, JATEPress, 2007, 165–193.

 

7. téma

Italo Calvino, Ha egy téli éjszakán egy utazó, ford. Telegdi Polgár István

 

8. téma

Umberto Eco, A rózsa neve, ford. Barna Imre

Umberto Eco, Széljegyzetek (a regény végén)

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:07