Címlap

Világirodalom 2. – Száraz Orsolya

Kód BTMI207OMA
Tantárgycím Világirodalom 2.
Oktató Száraz Orsolya
Órarendi adatok Hétfő, 10.00-12.00, Fsz. 1/2.
Hétfő, 16.00-18.00, 303.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Követelmény  

 

A kurzus célkitűzései

A kurzus célja, hogy a hallgatók a kiadott világirodalmi művek elemzése, értelmezése során reprezentáns alkotókkal, különböző stílusirányzatokkal és műfaji jellegzetességekkel ismerkedjenek meg, valamint hogy jártasságot szerezzenek a szakirodalom olvasásában és feldolgozásában.

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1/a. A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem, ezért a szeminárium látogatása kötelező.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

 

Tantárgyi követelmények

A gyakorlati jegy összetevői:

1. órai munka: a kijelölt szövegek értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés)

Az órákon a hallgatók ily módon adnak számot mind a szépirodalmi művek, mind a szakirodalmi munkák ismeretéről.

(az érdemjegy 60%-a)

 

2. referátum: szakirodalmi szöveg(ek) értelmező bemutatása 10 percben az óra elején

(az érdemjegy 40%-a).

A referáló feladata, hogy a saját szavaival összefoglalja a szaktanulmányt egy logikusan felépített kiselőadás formájában. A szaktanulmány szó szerinti kijegyzetelése, mondatainak kiemelése, majd felolvasása nem minősül referátumnak. A referátum meg nem tartása esetén a részjegy elégtelen.

 

Tematika

 

A tematikában szereplő minden szöveg kötelező irodalom.

 

1. óra (2021. február 8.)

 • A tematika és a követelmények megbeszélése.

 

2. óra (2021. február 15.)

 

3. óra (2021. február 22.)

 • Horváth Kornélia, Az elbeszélés ereje: A boccacciói novellaciklus műfajelméleti megközelítésben, Helikon, 2012/3–4, 549–558.
 • Lucia Battaglia Ricci, Dekameron X.10.: két „igazság” és két etikai modell szembesítése, ford. Szilvássy Orsolya, Helikon, 2012/3–4, 535–548.

 

4. óra (2021. március 1.)

 • Giovanni Verga, Don Gesualdo mester

 

5. óra (2021. március 8.)

 • Émile Zola, A kísérleti regény (ford. Sáray Erzsébet) = A naturalizmus, bev. tan., összeáll. Czine Mihály, Bp., Gondolat, 1979, 174–186.
 • Émile Zola, A naturalista regényírók (ford. Sáray Erzsébet) = A naturalizmus, bev. tan., összeáll. Czine Mihály, Bp., Gondolat, 1979, 188–191.
 • Csehi Gyula, A regényíró mint szociológus: A naturalista regény: Zola = Cs. Gy., Modern Kalliopé: Regény és valóság, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1969, 363–386.

 

2021. március 15. nemzeti ünnep

 

6. óra (2021. március 22.)    

 • Luigi Pirandello, Mattia Pascal két élete

 

7. óra (2021. március 29.)

 • Luigi Pirandello, 1. Bevezetés, 2. Második (filozófiai) bevezetés, mintegy mentegetőzés, Utószó a képzelet skrupulusairól = L. P., Mattia Pascal két élete
 • Hoffmann Béla, Luigi Pirandello: Mattia Pascal két élete (A regény tematikai-kompozíciós kérdései, tipológiája és az elbeszélés formája), Filológiai Közlöny, 1990/1–2, 60–67. 
 • Seress Ákos, A személyiség maszk(jai) (Szerep és személyiség viszonya Pirandello és Brecht művében), Alföld, 2009/8, 85–99.

 

2021. április 5. húsvét

 

8. óra (2021. április 12.)

 • Alberto Moravia, A közönyösök

 

9. óra (2021. április 19.)

 • Józef Heistein, Egzisztencializmus és freudizmus Alberto Moravia műveiben, Filológiai Közlöny, 1971/1–2, 71–83.
 • Angyalosi Gergely, Jean-Paul Sartre, Az undor, La Nausée, 1938 = Huszonöt fontos francia regény, [szerk. Karafiáth Judit], [Bp.], Maecenas, 1996, 242–257.

 

10. óra (2021. április 26.)

 • Italo Calvino, Ha egy téli éjszakán egy utazó

 

11. óra (2021. május 3.)

 • Hans Robert Jauss, Egy posztmodern esztétika védelmében = H. R. J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, ford. Bernáth Csilla et al., Bp., Osiris, 1997, 236–268.

 

12. óra (2021. május 10.)

 • a félév értékelése

Frissítés dátuma: 2021.01.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.