Címlap

Régi magyarországi irodalom 4. – Posta Anna

Kód BTMI214BA
Tantárgycím Régi magyarországi irodalom 4.
Oktató Posta Anna
Órarendi adatok Kedd, 10.00-12.00, Fsz. 1/2.
Kedd, 14.00-16.00, Fsz. 14/1.
Képzés BA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok ppt, handout

 

Kérem a hallgatókat, hogy a tematikát kinyomtatva az első órára hozzák magukkal!

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.

 

A szeminárium célja és követelményei

A szeminárium célja: Megismertetni a hallgatókat a régi magyarországi irodalom néhány fontos szerzőjével és alkotásával. A témák feldolgozásával kronologikus rendben haladunk, a középkortól a barokk korszakig tekintjük át az egyes irodalomtörténeti korszakok ikonikus műalkotásait.

A szeminárium követelményei: A szeminárium gyakorlati érdemjeggyel zárul, amelynek komponensei:

 • 1. órai munka jegy (20%)
 • 2. referátum jegy (20%)
 • 3. zárthelyi dolgozat jegy (10%)
 • 4. szemináriumi dolgozat jegy (50%)

1. órai munka jegy (20%)

 • az órákra való rendszeres otthoni készülés: a feladott szép- és szakirodalmi szövegek elolvasása, feldolgozása
 • aktív órai munka: a közös órai feladatmegoldásokban, beszélgetésben és interpretációban való részvétel
 • a szorgalmi feladatok otthoni vagy tanórai megoldása
 • az órai munka jegy a félév végére összegyűjtött pluszpontok mennyisége alapján alakul ki
 • 0 pluszpont: elégtelen órai munka jegy
 • 1-4 pluszpont: elégséges órai munka jegy
 • 5-8 pluszpont: közepes órai munka jegy
 • 9-12 pluszpont: jó órai munka jegy
 • 13 pluszpont: jeles órai munka jegy

2. referátum jegy (20%)

 • a félév elején a tematikában szereplő témakörök közül kiválasztani egyet
 • az Irodalomlistáról kiválasztani egy szaktanulmányt, amely a választott témakörhöz kapcsolódik
 • az Irodalomlistáról kiválasztott szaktanulmány mellé önállóan keresni még egy szaktanulmányt (a digitális adatbázisok és bibliográfiák segítségével), amely a választott témakörhöz kapcsolódik
 • a kiválasztott szaktanulmányok otthoni feldolgozása
 • a kiválasztott szaktanulmányok lényegének rövid összefoglalása (15 perces kiselőadás, saját szavakkal, szabad előadás formájában, handout vagy ppt. használata)
 • az adott témát tárgyaló óra elején kerül sor a prezentációk megtartására
 • egymás kiselőadásainak értékelése
 • a referátumkészítés és a digitális adatbázisokban, bibliográfiákban való keresés módszertanát ld. az Irodalomtudományi proszeminárium kurzuson tanultaknál

3. zárthelyi dolgozat jegy (10%)

 • a félév utolsó óráján a zárthelyi dolgozat megírása
 • a zárthelyi dolgozatot az előre meghirdetett időpontban kell megírni
 • igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség
 • a zárthelyi dolgozat feladattípusai: szépirodalmi szövegfelismerő feladat (a szerző neve, a mű címe), rövid választ igénylő kérdések (elméleti rész, szakirodalom, ppt.), kifejtős esszé kérdés (szépirodalmi szövegelemzés, handout)

4. szemináriumi dolgozat jegy (50%)

 • tanulmány formájú, problémafelvető vagy elemző dolgozat (primer szövegeket és szakirodalmat használó, pontosan lábjegyzetelt munka) írása a félév elején kiválasztott témakörből
 • a dolgozatban legalább 4-5 tanulmány alapos felhasználása, további 4-5 szöveg bizonyos elemeiben való lehivatkozása
 • a szemináriumi dolgozat formai követelményei: 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, 2,5-es margókkal, 6-8 oldal terjedelemben
 • a jegyzetelés az Irodalomtörténeti Közlemények 2018 előtti alapelveit kövesse (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.pdf)
 • a szemináriumi dolgozat és a szakirodalmi hivatkozások elkészítésének módszertanát ld. az Irodalomtudományi proszeminárium kurzuson tanultaknál
 • leadási határidő: 2021. május 23. vasárnap éjfél

 

Tematika

(szorgalmi időszak: 2021. február 08–május 14, konzultációs hét: 2021. április 6–április 9.)

1. A tematika és az irodalomlista áttekintése, a követelmények megbeszélése, a referátumtémák kiválasztása.

2. Bevezetés: A régi magyarországi szövegek sajátosságai, könyvészeti alapfogalmak

3. A középkori latin nyelvű himnuszköltészet

4. Janus Pannonius költészete

5. Balassi Bálint Júlia-ciklusa

6. Rimay János Balassi-epicédiuma

7. A széppróza kezdetei: elbeszélés és prédikáció – Heltai Gáspár és Bornemisza Péter munkássága

8. KONZULTÁCIÓS HÉT

9. A 16. századi protestáns prédikátorok történelemértelmezése – Farkas András és Károlyi Gáspár munkássága

10. Szenci Molnár Albert zsoltárai

11. Zrínyi Miklós Az Adriai tengernek Syrenaia című verseskötete

12. Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposza

13. Egyéni konzultációs lehetőség a készülő szemináriumi dolgozatok kapcsán

14. ZÁRTHELYI DOLGOZAT

 

Irodalomlista

A félév során használt szövegkiadások, tankönyvek, lexikonok

 

Bevezetés: A régi magyarországi szövegek sajátosságai

 • Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas, 2003:
  • Hargittay Emil, A régi magyarországi irodalom jellege (decem rationes), 75–88.
  • Klaniczay Tibor, Az írók nemzeti hovatartozása, 147–153.
 • Szabó G. Zoltán – Szörényi László, Kis magyar retorika: Bevezetés az irodalmi retorikába, Bp., Helikon, 1997, 17–24.
 • A „retorika” szócikk a MAMÜL-ben.

 

A középkori latin nyelvű himnuszköltészet

 

Janus Pannonius költészete

 

Balassi Bálint Júlia-ciklusa

 

Rimay János Balassi-epicédiuma

 

A széppróza kezdetei: elbeszélés és prédikáció – Heltai Gáspár és Bornemisza Péter munkássága

 • Heltai Gáspár, Száz fabula, s. a. r. B. I., Bp., Európa, 1987, 211–233.
 • Heltai Gáspár, Ponciánus históriája = Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei, Bp., Szépirodalmi, 1980.
 • Bornemisza kritikai kiadás
 • Nemeskürty István, A magyar széppróza születése, Bp., Szépirodalmi, 1963.
 • Uő., Heltai Ponciánusa és a magyar reneszánsz szórakoztató próza, ItK, 1972, 555–579.
 • Uő., Szórakoztató irodalom és közönsége a XVI. századi Magyarországon, ItK, 1980, 620–629.
 • Bitskey István, Heltai Gáspár, a fabulaíró = Heltai Gáspár, Száz fabula, s. a. r. B. I., Bp., Európa, 1987, 211–233; illetve ugyanez in: Bitskey István, Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997, 55–67.
 • Utasi Csilla, A Száz fabula európai irodalmi kontextusa = Humanizmus, religio identitástudat, szerk. Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007 (Studia Litteraria, 45), 56–61. (elérhető az intézeti honlapunkon, a Kiadványaink fül alatt)
 • Gábor Csilla, A történet kerete, a keret története: változatok a Ponciánusra = Erdély reneszánsza, szerk. G. Cs., Luffy Katalin, Sipos Gábor, Kolozsvár, EME, 2009, 147–160.

 

A 16. századi protestáns prédikátorok történelemértelmezése – Farkas András és Károlyi Gáspár munkássága

 

Szenci Molnár Albert zsoltárai

 • Szövegkiadás: Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 6, Szenci Molnár Albert költői művei, s. a. r. Stoll Béla, Bp., Akadémiai, 1971; illetve Psalterium Ungaricum: Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira, kiad. Bólya József, Bp., Magyar Református Egyház Zsinata, 2003.
 • Császár Ernő, A magyar protestáns zsoltárköltészet a XVI. és XVII. században, ItK, 1902/6, 35–46, 162–173, 300–318, 446–466.
 • Szenci Molnár Albert és a késő reneszánsz, szerk. Csanda Sándor, Keserű Bálint (Adattár…, 4.), Szeged, JATE, 1978.
 • Kovács Sándor Iván, Szenci Molnár Albert: XXIX. zsoltár = A régi magyar vers…, i. m., 215–225.
 • A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, SZTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005.
 • Zsoltár a régi magyar irodalomban, szerk. Szabó András, Bp., Universitas, 2011.

 

Zrínyi Miklós Az Adriai tengernek Syrenaia című verseskötete

 • Szövegkiadás: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, II, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003.
 • Király Erzsébet, Kovács Sándor Iván, „Adriai tengernek fönnforgó habjai”, Bp., Szépirodalmi, 1983.
 • Kovács Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985.
 • Szörényi László, A szerkesztett verskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe = A magyar irodalom történetei…, i. m., 467–486.
 • Kiss Farkas Gábor vonatkozó írásai Zrínyi Syrena-kötetéről (címlap, kontextus) a szelence.com c. honlapon

 

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposza

 • Szövegkiadás: Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, s. a. r. Király Erzsébet, Bp., Ikon, 1993; illetve Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003.
 • Király Erzsébet, Tasso és Zrínyi: A „Szigeti veszedelem” olasz epikai modelljei, Bp., Akadémiai, 1989.
 • Szörényi László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány = SZ. L., Hunok és jezsuiták, Bp., AmfipressZ, 1993, 15–24.
 • [Király Erzsébet tanulmányai, jegyzetei], in: Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, s. a. r., szerk., jegyz. K. E., Bp., Ikon, 1993.

Frissítés dátuma: 2021.01.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.