Címlap

Régi magyarországi irodalom 2. – Száraz Orsolya

Kód BTMI205OMA
Tantárgycím Régi magyarországi irodalom 2.
Oktató Száraz Orsolya
Órarendi adatok Hétfő, 14.00–16.00, 343.
Képzés I. OMA, törzsképzés
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok  

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1/a. A szeminárium látogatása kötelező. A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a Neptunba a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

 

Tantárgyi követelmények

1. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez jelöletlen internetes vagy írott forrásokat használ fel, a dolgozat érdemjegye elégtelen.

2. A szemináriumi dolgozat elkészítése kötelező. Amennyiben a hallgató a szemináriumi dolgozatot nem készíti el, vagy a megadott határidőn túl nyújtja azt be, a félév végén a Neptunba a „nem teljesítette” bejegyzés kerül.

3. A gyakorlati jegy összetevői:

1. órai munka: az óráról-órára feladott szövegek (a tematikában kötelező irodalomként szerepelnek) értő otthoni olvasása után bekapcsolódás az órai beszélgetésbe (beszámoló az olvasottakról, saját vélemény, érvelés)

(az érdemjegy 40%-a)

2. referátum: a félév elején kiválasztott témából kb. 10 perces kiselőadás az óra elején

A referáló feladata, hogy saját szavaival összefoglalja a szaktanulmányt egy logikusan felépített kiselőadás formájában. A szaktanulmány szó szerinti kijegyzetelése, mondatainak kiemelése, majd felolvasása nem minősül referátumnak. A referátum meg nem tartása esetén a részjegy elégtelen.  

(az érdemjegy 20%-a)

3. szemináriumi dolgozat: tanulmány formájú, problémafelvető vagy elemző dolgozat (primer szövegeket és szakirodalmat használó, pontosan lábjegyzetelt munka) a referátum témájából

(az érdemjegy 40%-a)

 

A dolgozatban legalább 3 tanulmányt alaposabban, további 3 szöveget bizonyos elemeiben kell hivatkozni.

A szemináriumi dolgozat formai követelményei:

a) főszöveg: 12-es Times New Roman betűtípus, 1,5-es sorköz, 2,5-es margókkal, térköz mindenhol 0

b) lábjegyzetek: Times New Roman, 10-es betűméret, sorköz 1-es, térköz 0

c) terjedelem: min. 6 oldal (címlapra és a felhasznált irodalmak jegyzékére nincs szükség)

A jegyzetelés az Irodalomtörténeti Közlemények 2018 előtti alapelveit kövesse.

 

A szemináriumi dolgozat leadásának határideje: 2021. május 14. (péntek) éjfél

A dolgozatot az e-learning rendszerben erre a célra létrehozott feladat mappába kell feltölteni. A feladat időkorlátos, a megadott határidő után már nem teszi lehetővé a feltöltést.

 

Tematika

A félév során használt szövegkiadások, tankönyvek, lexikonok

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Reneszánsz kor, szerk. Bitskey István, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988.

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból, I–II, szerk. Kovács Sándor Iván, Bp., Osiris, 2003.

Régi Magyar Költők Tára, 16. század (RMKT 16)

Régi Magyar Költők Tára, 17. század (RMKT 17)

Régi Magyar Drámai Emlékek (RMDE)

Régi Magyar Prózai Emlékek

Régi Magyar Könyvtár. Források

Magyar Remekírók sorozat 16–18. századot érintő kiadásai.

Ó szelence, Magyar barokk költészet, szerk. Orlovszky Géza, Szilasi László

A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Akadémiai, 1964.

A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007.

Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, I–XIV, főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 2003–2014. (Ingyenes, de regisztráció szükséges.) (A továbbiakban MAMŰL)

Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István

 

1. óra (2021. február 8.)

A félév áttekintése, a követelmények megbeszélése, a referátumtémák kiválasztása.

 

2. óra (2021. február 15.)

Bevezetés

Kötelező irodalom

 

3. óra (2021. február 22.)

16. századi protestáns prédikátorok történelemértelmezése

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 

4. óra (2021. március 1.)

Rimay János és a Balassi-hagyomány. A manierizmus problémái

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 

5. óra (2021. március 8.)

A zsoltárköltészeti hagyomány a magyar és az európai irodalomban

Szenci Molnár Albert

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • Császár Ernő, A magyar protestáns zsoltárköltészet a XVI. és XVII. században, Irodalomtörténeti Közlemények, 6(1902), 35–46, 162–173, 300–318, 446–466.
 • Szenci Molnár Albert és a késő reneszánsz, szerk. Csanda Sándor, Keserű Bálint, Szeged, JATE, 1978.
 • Kovács Sándor Iván, Szenci Molnár Albert: XXIX. zsoltár = A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Tibor, Bp., Akadémiai, 1979,  215–225.
 • A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, SZTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005.
 • Imre Mihály, „Úton járásnak megírása”: Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, Bp., Balassi, 2009.
 • Zsoltár a régi magyar irodalomban, szerk. Petrőczi Éva, Szabó András, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 2011.        

 

2021. március 15. nemzeti ünnep

 

6. óra (2021. március 22.)

A 17. századi katolikus és protestáns prédikációirodalom retorikája

Pázmány Péter

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001.
 • Útmutató: Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról, szerk. Maczák Ibolya, Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016.
 • Közkincs: Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról, szerk. Maczák Ibolya, Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014.
 • Bitskey István, Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében, Bp., Universitas, 2015.

 

7. óra (2021. március 29.)

A 17. századi katolikus és protestáns prédikációirodalom retorikája

Medgyesi Pál

Kötelező irodalom

 • A „Medgyesi Pál” (szerzője Petrőczi Éva) és a „puritanizmus” (szerzője Bartók István) szócikk a MAMŰL-ben.
 • Bartók István, Pázmány prédikációi és a katolikus–protestáns retorika = Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, 322–332.
 • Luffy Katalin, Puritán elvek és gyakorlat Medgyesi Pál prózájában
 • Medgyesi Pál, Halotti beszéd Rákóczi Zsigmond felett = Régi magyar prédikációk, összeáll. Szelestei Nagy László, Bp., Szent István Társulat, 2005, 269–277.

Ajánlott irodalom

 • Bartók István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk”. Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között, Bp., Akadémiai–Universitas, 1998.
 • Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Bp., Universitas, 1998.
 • Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008.
 • Pénzes Tiborc Szabolcs, „Valakik szikrának szárnya alatt vadnak...” Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején, Nagyvárad, Partium, 2014.
 • Luffy Katalin, „Romlás építőinek fognak neveztetni”: Prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 113–155.

 

2021. április 5. húsvét

 

8. óra (2021. április 12.)

Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia – a kötet kompozíciós kérdései

Zrínyi Miklós lírája

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • Király Erzsébet – Kovács Sándor Iván, „Adriai tengernek fönnforgó habjai”, Bp., Szépirodalmi, 1983.
 • Kovács Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., Szépirodalmi, 1985.
 • Király Erzsébet, Tasso és Zrínyi: A „Szigeti veszedelem” olasz epikai modelljei, Bp., Akadémiai, 1989.
 • Kiss Farkas Gábor, Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában, Bp., L’Harmattan, 2012.
 • Szörényi László, A szerkesztett verskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe = A magyar irodalom történetei, I, A kezdetektől 1800-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 467–486.
 • Szörényi László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány = SZ. L., Hunok és jezsuiták, Bp., AmfipressZ, 1993, 15–24.

 

9. óra (2021. április 19.)

Zrínyi Miklós epikája – Szigeti veszedelem

Kötelező irodalom

 • Laczházi Gyula, Zrínyi Miklós költészete: a Syrena-kötet és a Szigeti veszedelem, Bp., Napkút, 2018, 57–82.
 • Király Erzsébet tanulmányai, jegyzetei = Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, s. a. r., szerk., jegyz. K. E., Bp., Ikon, 1993.
 • Zrínyi Miklós, Szigeti veszedelem, s. a. r., szerk., jegyz. Király Erzsébet, Bp., Ikon, 1993.

 

10. óra (2021. április 26.)

Poétikai-retorikai program és a barokk udvari esztétika Gyöngyösi István költészetében

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 

11. óra (2021. május 3.)

Énelbeszélés, önéletírás, emlékirat-irodalom – Bethlen Kata

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 • Bitskey István, História, emlékirat, önvallomás = Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. Varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1987, 61–89.
 • Helikon, 2002/3, Autobiográfia-kutatás, szerk. Mekis D. János, Z. Varga Zoltán
 • Tóth Zsombor, A koronatanú: Bethlen Miklós, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.
 • Nagy Levente, Az emlékirat-irodalom
 • Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Balázs Mihály, Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2007.

 

12. óra (2021. május 10.)

Mikes Kelemen leveleskönyve

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

 

Frissítés dátuma: 2021.01.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.