Címlap

Irodalomelmélet 1. – Szolyka Hajnalka

Kód BTMI206OMA
Tantárgycím Irodalomelmélet 1.
Kurzuscím Prózaelmélet és szöveginterpretáció
Oktató Szolyka Hajnalka
Órarendi adatok Hétfő, 8.00-10.00, 343.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok  

 

Követelmények:

 • aktív órai munka, az olvasmányok ismerete
 • egy kb. 10 perces referátum megtartása a félév során
 • zh (fogalommagyarázat, rövid kifejtős kérdések, esszé)
 • 5 oldalas regényelemzés elkészítése (szabadon választott műről) a félév során tanultak alapján

 

Tematika:

1. A tematika áttekintése, követelmények ismertetése, témák kiosztása (február 8.)

 

2. A regény vázlatos története és műfajkonstituáló tényezői (február 15.)

szakirodalom

 • Mihail Bahtyin, Az eposz és regény = Az irodalom elméletei III., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1997, 27–68.
 • Gérard Genette, Az elbeszélő diszkurzus = Az irodalom elméletei I, szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996, 61-77.
 • Wolfgang Kayser, A modern regény keletkezése és válsága = Narratívák 2., Történet és fikció, szerk. Thomka Beáta, Bp., 1998, 173–202.

 

3. Valós – fiktív – imaginárius (február 22.)

szépirodalom:
E. T. A. Hoffmann: A homokember

szakirodalom:

 • Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius, Bp., 2001, 9–43.
 • Benkő Krisztián, Unheimlich és grácia a német romantikában, Literatúra, 2009/3., 278-300.
 • Neil Hertz, Freud és A homokember = Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. Bókay Antal, Erős Ferenc, Bp., Filum Kiadó, 1998, 367-383.

 

4. Narratopoétika 1. (író, szerző, narrátor, odaértett szerző, odaértett olvasó) (március 1.)

szépirodalom:
Gérard de Nerval: Sylvie

szakirodalom:

 • Michel Foucault, Mi a szerző? = Uő, Nyelv a végtelenhez, Debrecen, Latin Betűk, 2000, 119-147.
 • Umberto Eco, Hat séta a fikció erdejében, Bp., Európa, 2002, 5-39.

 

5. Narratopoétika 2. (az elbeszélés alapmódozatai) (március 8.)

szépirodalom:
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő
szakirodalom:

 • Dorrit Cohn, Áttetsző tudatok = Az irodalom elméletei, II., szerk. Thomka Beáta, Pécs, Jelenkor, 1996, 81–138.
 • Thomka Beáta, Az elbeszélt monológ = Uő., Esszéterek, regényterek. Forum Kiadó, Újvidék, 1988. 54–62.

 

6. Nemzeti ünnep (március 15.)

 

7. A levélregény - szövegelemzési gyakorlat (március 22.)

szépirodalom:
Kármán József: Fanni hagyományai

szakirodalom:

 • Bódi Katalin, Narrato-poétikai vizsgálódások az érzékenység magyar napló- és levélregény-irodalmában, Irodalomtörténet, 1999/4, 530-555.
 • Debreczeni Attila, „Érzékenység” és „érzékeny irodalom”, Irodalomtörténet, 1999/1, 12-29.
 • Borbély Szilárd, Műfaji minták a Fanni hagyományaiban, Studia Litteraria XXXVI., 1998, 171-186.
 • Szilágyi Márton, A Fanni hagyományai szerzőségének kérdése = Uő., Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Csokonai, 1998, 57-80.
 • Szilágyi Márton, Hatás és hagyomány: A Fanni hagyományai =  Uő., Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, Csokonai, 1998, 369-404.

 

8. A metaforikus és polifonikus történetmondó formaelv – szakirodalomolvasás (március 29.)

 • Kulcsár-Szabó Ernő, Metaforikusság és elbeszélés = K. Sz. E., Műalkotás – Szöveg – Hatás, Bp., 1987, 57–93.
 • Mihail Bahtyin, Dosztojevszkij poétikájának problémái Bp., 2001, 9–13, 62–127.

 

9. Konzultációs hét (április 5.)

 

10. Az én-elbeszélés (április 12.)

szépirodalom:
Kazinczy-önéletírások (részletek)
szakirodalom:

 • Philippe Lejeune, Az önéletírói paktum = Uő,, Önéletírás, élettörténet, napló, Bp., 2003, 17-47.
 • Orbán László: Kazinczy önéletírásai: a Kazinczy-emlékkert = „Et in Arcadia ego” A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Kossuth, 203-210.
 • Bodrogi Ferenc Máté, Élmény és önnarráció (avagy a Pályám emlékezetének használatba vétele), Alföld, 2011/2, 42–58.

 

11. Irodalmi és filmes elbeszélés (április 19.)

szépirodalom és film:
Boris Vian: Tajtékos napok - Michel Gondry: Tajtékos napok
szakirodalom:

 

12. A posztmodern prózapoétika (április 26.)

szépirodalom:

Garaczi László: Pompásan buszozunk! /Sárbogárdi Jolán: A test angyala
szakirodalom:

 • Imre László, A posztmodern: egy régi-új beszédmód, Alföld, 2003/2, 40-45.
 • Szirák Péter, A magyar irodalmi posztmodernség, Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2001, 9-54.

 

13. A transztextualitás (május 3.)

szépirodalom:
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Kilencedik fejezet,melyben a bolgár kalauzzal cseveg bolgárul, s a bábeli nyelvzavar édes rémületét élvezi)
Tóth Krisztina: Esti Kornél szelleme (megtalálható a Hazaviszlek, jó? című kötetben és itt)

szakirodalom:

 • Umberto Eco, Az intertextuális irónia és az olvasat szintjei = Uő., La Mancha és Bábel között. Irodalomról, Bp., 2004, 317–352.
 • Gérard Genette, Transztextualitás, Helikon, 1996/1-2, 82-90.

 

14. Zh (május 10.)

 

Ajánlott olvasmányok:

 

Az Alföld posztmodernség-száma (2003/2)

Bódi Katalin, Könny és tinta, Debrecen, Csokonai, 2010.

Bódi Katalin, Lector in fabula. A rejtőzködő olvasó Kazinczy Bácsmegyeyjében és Kármán Fannijában, Palócföld, 2009/4, 54–60.

Dobos István, Az irodalomértés formái, Debrecen, Alföld Könyvek, 2002, 119–135.

Kosztrabszky Réka, Az elbeszélés-technika sajátosságai Szabó Magda Mózes egy, huszonkettő című regényében, Irodalomismeret, 2017/3, 60-71.

Northrop Frye, Sajátos folyamatos prózai formák: prózai fikciók =  Uő., A kritika anatómiája, Bp. ,1998, 262–272.

Orbán László, Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál: Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában – a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése = Loci Memoriae Hungaricae. A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai, szerk. S. Varga Pál és Takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, 227–239.

Thomka Beáta, Narratológia, in: Uő., Beszél egy hang, Bp., Kijárat, 2001, 157–211.

Vankó Annamária, Az én-elbeszélés alternatívái, Iskolakultúra, 2000/6-7, 152-161.

Frissítés dátuma: 2021.01.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.