Címlap

Kritikatörténet 2. – Szirák Péter

Kód BTMI204MA
Tantárgycím Kritikatörténet 2.
Kurzuscím  
Oktató Szirák Péter
Órarendi adatok Kedd, 12.00-14.00, 331/2.
Képzés MA
Kreditpont 2
Kurzustípus gyakorlati jegy

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A korszak kritikai önértelmezéseinek, elméleti reflexióinak, irányzatainak, kiemelkedő egyéniségeinek és műfajainak a tanulmányozása.

Követelmény: rendszeres és hasznos jelenlét az órákon.

 

Tematika:

„Impresszionista” kritika a századelőn 

Kötelező olvasmány:

Ignotus néhány (legkevesebb 3) írása. In. Ignotus: Olvasás közben, Budapest: Franklin Társulat. 1906; Ignotus válogatott írásai, (szerk.) Komlós Aladár, Budapest: Szépirodalmi, 1969.

 

A Nyugat kritikai eszménye és gyakorlata 

Kötelező olvasmány:

Néhány (legkevesebb 3) kritikai esszé a Nyugat köréhez tartozó írók munkásságából;

Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi mint (egymást) olvasók. Kritikatörténeti kísérlet, in Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. Kabdebó Lóránt-Kulcsár Szabó Ernő-Szegedy-Maszák Mihály, Anonymus, Budapest, 1998, 291-325. v. uő: Diskurzusok összjátéka. Irodalmi olvasásmódok, Balassi, 2001, Budapest, 114-152.

 

Kritika és irodalomtörténet a modernség korában  

Kötelező olvasmány:

Egy-egy fejezet Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, illetve

Babits Mihály: Az európai irodalom története c. művéből

Szegedy-Maszák Mihály: Esszéírás és irodalomtörténet. 1934 Megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet című munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története című vállalkozásának első fele In Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Gondolat, Budapest, 2007, 245-262.

 

Kritikai viták a modernség korában 

Kötelező olvasmány:

Kosztolányi Dezső Ady-bírálata. In. Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 373-387.

József Attila Babits-bírálata. In. József Attila: Tanulmányok és cikkek. 1923-1930. Osiris Kiadó, Bp., 1995. 215-237.

Bengi László: Művészi önállóság – kulturális meghatározottság. 1929 Megjelenik Kosztolányi Ady-bírálata, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Gondolat, Budapest, 2007, 135-145.

 

Kisebbségi irodalom, nemzetiségi irodalom, transzszilvanizmus

Kötelező olvasmány:

Németh László [1935] „Magyarok Romániában”, in Sorskérdések, Magvető–Szépirodalmi, Budapest,1989. 336–408.

Makkai Sándor (é. n.) „Nem lehet”, In. Cseke Péter–Molnár, Gusztáv (s. a. r.) Nem lehet: A kisebbségi sors vitája, Héttorony, Budapest, 1989.

Markó Béla: A Hargitától a Maguráig. A transzszilvanizmus időszerűségéről, Bárka, 2016/6.

Jeney Éva: Maorik és transzszilvánok, 1937 Jelszó és mítosz vita, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Gondolat, Budapest, 2007, 352-362.

 

Az Újhold irodalomszemlélete

Kötelező olvasmány:

Lakatos, István–Lengyel, Balázs–Nemes Nagy, Ágnes: “Előszó”, In. Lengyel, Balázs (szerk.) Újhold-Évkönyv, 1986/1, Magvető, Budapest, 1986. 5–6.

Lengyel Balázs: “A Márciusi Fronttól az Újholdig (Beszélgetés Kabdebó Lóránttal)”, In. Lengyel, Balázs (szerk.), Újhold-Évkönyv, 1986/1, Budapest: Magvető, 467–491.

Németh G. Béla: Újhold, in uő: Hét folyóirat 1945-1950, Csokonai, Debrecen, 2000, 45-55.

Erdődy Edit: „Hároméves irodalom”. 1946 Az Újhold című folyóirat indulása. in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Gondolat, Budapest, 2007, 352-362.

 

Kritikai realizmus-szocialista realizmus

Kötelező olvasmány:

Lukács György: A marxista kritika feladatai. Fórum 1949. 4. sz. 291–313. és L. Gy.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Gondolat, Bp., 1970, 532-555.

 

Irodalom és hatalom

Kötelező olvasmány:

Egy szabadon választott fejezet. In. Standeisky Éva: Gúzsba kötve: A kulturális elit és a hatalom. Budapest: 1956-os Intézet és Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Budapest, 2005

Veres András: Az írók és a hatalom a hatvanas évek Magyarországán, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Gondolat, Budapest, 2007, 520-535.

 

A strukturalizmus-vita

Kötelező olvasmány:

Hankiss, Elemér: „Bevezetés” In. Strukturalizmus. 1–2. (szerk.) Hankiss, Elemér, Európa, Budapest, (é. n.) [1971], 5–22.

Irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdése. Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása. Társadalmi Szemle 1972: 10. 26–39. Ugyanez: Kritika 1972 évfolyamszám.

Bezeczky Gábor: Befejezetlen történet: a magyar strukturalizmus rövid tündöklése. 1969 Megjelenik Hankiss Elemér A népdaltól az abszurd drámáig című tanulmánykötete, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Gondolat, Budapest, 2007, 583-598. (ugyanez elérhető: Bezeczky Gábor: A strukturalizmus Magyarországon).

Bollobás Enikő: Az első nyelvi fordulat Magyarországon A strukturalista szemlélet megjelenése az irodalomtudományban, 113-131.

 

A „nagy kritika-vita”

Kötelező olvasmány:

Takáts József, Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Radnóti Sándor, Bikácsy Gergely, Babarczy Eszter, Farkas Zsolt és Margócsy István vitacikkei: Jelenkor 1996/1; 1996/3; 1996/4; 1996/5, 1996/6.
 

A „kis kritika-vita”

Kötelező olvasmány:

Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet, szerk, Bárány Tibor-Rónai András, Kalligram, Budapest, 2008.

Dunajcsik Mátyás vitaindítója, Bárány Tibor, Lapis József és Tófalvy Tamás válaszai.

Frissítés dátuma: 2021.01.23.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.