Címlap

Latin nyelv és kultúra – Posta Anna

Kód BTMIBA
Tantárgycím Latin nyelv és kultúra
Oktató Posta Anna
Órarendi adatok Csütörtök, 12.00–14.00, 14/1.
Képzés BA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok ppt, handout

 

Kérem a hallgatókat, hogy a tematikát kinyomtatva az első órára hozzák magukkal!

 

A szeminárium teljesítésének általános feltételei

1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség. A félévre megajánlott jegy javítására csak az oktató engedélyével van lehetőség.

 

A szeminárium célja és követelményei

A szeminárium célja: Olyan alapfokú latin nyelvi és kultúrtörténeti (poétikai, retorikai, filológiai, filozófiai) ismeretekkel bővíteni a hallgatók tudását, amelyek birtokában képesek lesznek a klasszikus felkészültséget igénylő irodalomtörténeti korszakok és szerzői életművek elmélyültebb tanulmányozására. Azoknak az elsőéves hallgatóknak erősen ajánlom a kurzus elvégzését, akik a tavaszi szemeszterben hallgatják a Régi magyarországi irodalom előadást és a hozzá kapcsolódó szemináriumokat. Természetesen a többi évfolyamból is szívesen látom az érdeklődő hallgatókat. Felhívom a hallgatóság figyelmét, hogy nincs szükség előzetes latin nyelvi tudásra a kurzus sikeres teljesítéséhez.

A szeminárium követelményei: A szeminárium gyakorlati érdemjeggyel zárul, amelynek komponensei:

 • 1. órai munka jegy (40%)
 • 2. zárthelyi dolgozat jegy I. (30%)
 • 3. zárthelyi dolgozat jegy II. (30%)

1. órai munka jegy (40%)

 • az órákra való rendszeres otthoni készülés: a feladott házi feladatok és szorgalmi munkák elkészítése
 • aktív órai munka: a közös órai feladatmegoldásokban és beszélgetésekben való részvétel
 • az órai munka jegy a félév végére összegyűjtött pluszpontok mennyisége alapján alakul ki
 • 0 pluszpont: elégtelen órai munka jegy
 • 1-4 pluszpont: elégséges órai munka jegy
 • 5-8 pluszpont: közepes órai munka jegy
 • 9-12 pluszpont: jó órai munka jegy
 • 13 pluszpont: jeles órai munka jegy

2. zárthelyi dolgozat jegy I. (30%)

 • a konzultációs hét előtti órán az 1. zárthelyi dolgozat (nyelvtani feleletválasztós teszt) megírása az addig tanult nyelvtani anyagokból
 • a zárthelyi dolgozatot az előre meghirdetett időpontban kell megírni
 • igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség

3. zárthelyi dolgozat jegy II. (30%)

 • a félév utolsó óráján a 2. zárthelyi dolgozat (esszékérdés kidolgozása) megírása az addig tanult kultúrtörténeti anyagokból
 • a zárthelyi dolgozatot az előre meghirdetett időpontban kell megírni
 • igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség

 

Tematika

(szorgalmi időszak: 2021. február 08–május 14, konzultációs hét: 2021. április 6–április 9.)

1. A tematika áttekintése, a követelmények megbeszélése

2. Kiejtési szabályok: a latin nyelv abc-je, magánhangzó- és mássalhangzókapcsolatok kiejtése, a hosszúságok alkalmazása, hangos olvasás

3. Grammatikai alapismeretek I: nyelvtani alapfogalmak, a főnév szótári alakja, 1-5. declinatiós főnevek ragozása

4. Grammatikai alapismeretek II: melléknévragozás, a melléknév és a főnév egyeztetése, a névmások ragozása

5. Grammatikai alapismeretek III: az ige szótári alakja, a 4 coniugatio, a kijelentő módú folyamatos és befejezett igeidők ragozása, a létige ragozása

6. Grammatikai alapismeretek IV: elöljárószók, kötőszók, locativus, vocativus, adverbium, infinitivus, participium, imperativus

7. Nyelvtani gyakorlatok, felkészülés a zárthelyi dolgozatra

8. ZÁRTHELYI DOLGOZAT I.

9. KONZULTÁCIÓS HÉT

10. Könyvészeti alapfogalmak: könyvnyomtatás, vízjel, iniciálé, ívjelzés, kötés, rövidítések feloldása

11. Poétikai-verstani alapismeretek (Catullus, Horatius, Vergilius, Ovidius): lírai műfajok, metrum, metrika, időmértékes verselés, pentameter, hexameter, disztichon, strofikus formák, skandálás, hangos olvasás

12. Retorikai alapfogalmak (Cicero): a szónoki beszéd részei, alakzatok és szóképek, a cicerói körmondat

13. A hellenisztikus filozófiák (ifj. Seneca, Lucretius, Plutarkhosz): sztoicizmus, epikureizmus, neoplatonizmus – Intertextualitás: a görög-római mitológia alapjai

14. ZÁRTHELYI DOLGOZAT II.

 

Irodalom a latin nyelvtan tanulmányozásához

Györkösy Alajos, Latin-magyar kéziszótár, Bp., Akadémiai, 2009.

Nagy Ferenc, Kováts Gyula, Péter Gyula, Latin nyelvtan a középiskolák számára, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006

 

Irodalom a kultúrtörténet tanulmányozásához

Adamik Tamás, Római irodalom – a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig, Bp., Kalligram, 2009. (vagy Adamik Tamás, Római irodalom az archaikus korban, Bp., Seneca, 1993, Római irodalom az ezüstkorban, Bp., Seneca, 1994, Római irodalom az aranykorban, Bp., Seneca, 1994, Római irodalom a késő császárkorban, Bp., Seneca, 1996) (vonatkozó fejezetek)

Frissítés dátuma: 2021.01.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.