Címlap

Kritika- és tanulmányírás – Vigh Levente

Kód BTMI612OMA
Tantárgycím Kritika- és tanulmányírás
Oktató Vigh Levente
Órarendi adatok Szerda, 10.00-12.00, 330.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok  

 

A kurzus célja:

Az írás- és az interpretációs készség fejlesztése. Egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása, a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása, illetve felkészítés a majdani szakdolgozat megírására.

A kurzus teljesítésének általános felételei a kari TVSz alapján:

1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3. Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) órákra készülés, aktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt) elkészítése

a) kritika (szépirodalmi műről) 6–8000 karakter terjedelemben

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 karakter terjedelemben

 

Tematika:

1.) 2021. február 10.

Orientáció

Cél: Az elvégzendő feladatok és a határidők, illetve a kritika- és a tanulmányírás formai és műfaji követelményeinek átbeszélése, módszertani és elméleti kérdések felvetése.

Feladat a továbbiakra:

 • A következő órára: elolvasni az alábbi három szakkritikát, átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés)
 • A következő órára: átismételni az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagát
 • Egy hét múlva: kiválasztani azt a kötetet, amiről a 4. hét végére kritikát kell írni, illetve gondolkozni azon az irodalom- vagy kultúrtörténeti, irodalom- vagy kultúraelméleti témáról, amiről a 12. hétre majd tanulmány készül (a két írásmű témájának nem szükséges szorosan kapcsolódni egymáshoz)
 • Választható kötetek:
  • Babarczy Eszter, A mérgezett nő, Jelenkor Kiadó, 2020 (novellák)
  • Bereményi Géza, Magyar Copperfield, Magvető Kiadó, 2020 (regény)
  • Juhász Tibor, Amire telik, Scolar Kiadó, 2021 (verseskötet)
  • Székely Örs, Ostinato, Fiatal Írók Szövetsége, 2020 (verseskötet)
  • Szijj Ferenc, Igazi nevek, Magvető Kiadó, 2019 (verseskötet)
  • Terék Anna, Háttal a napnak, Kalligram Kiadó, 2020 (verseskötet)
  • Tompa Andrea, Haza, Jelenkor Kiadó, 2020 (regény)

 

2.) 2021. február 17.

A) Vita: a feladott szakkritikák közös megbeszélése

Cél: az adott kritikák interpretációs stratégiáinak és érveléstechnikai fogásaiknak elemzése, illetve a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak közös átgondolása.

B) A kötetek kiválasztása a kritikaírás feladathoz

C) Az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése (különös tekintettel ezekre: plágium, bibliográfiakészítés, az ItK-szabvány szerinti lábjegyzetelés, a szövegelemzés módjának és a szakirodalom használatának fortélyai)

Cél: a szakszövegírás módszertanának átismétlése.

Feladat a továbbiakra:

 • négy napon belül (azaz legkésőbb három nappal a következő óra előtt) mindenki küldje körbe a kiválasztott kötetről készített részletes vázlatát, a soron következő 10 perces prezentációja absztraktját. Határidő: 2021. február 21. (vasárnap), 18:00.

 

3.) 2021. február 24.

Témabemutatás (az eddig végzett munkájáról minden hallgató egy-egy 10 perces bemutató formájában számot ad, az egyes előadásokat közösen megvitatjuk)

Cél: hogy mindenki számára áttekinthetővé váljon a megírandó kritikájának felépítése, szempontrendszere és gondolatmenete.

Feladat a továbbiakra:

 • két héten belül (az 5. heti órát megelőzően három nappal, március 7. [vasárnap] 18:00-ig) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa és véleményezi mindenkiét.

 

4.) 2021. március 3.

Konzultáció (egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikával kapcsolatban)

Cél: hogy átbeszéljük a felmerülő kérdéseket, megoldásokat keressünk az előállt problémákra.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint az előző, azaz):

 • négy napon belül (az 5. heti órát megelőzően három nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa és véleményezi mindenkiét. A kritika leadásának határideje: március 7. (vasárnap), 18:00.

 

5.) 2021. március 10.

Vita, az elkészült kritikák közös megbeszélése.

Cél: hogy egymás szövegeiből és azok bírálataiból mindenki tudjon okulni.

Feladat a továbbiakra:

 • a következő órára: elolvasni az alábbi két szaktanulmányt, átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés)
  • Balajthy Ágnes, Apokalipszis most. A magyar próza az elmúlt tíz évben, Alföld, 2020/12., 58–67.
  • Mezei Gábor, Az írás fraktúrái. A hangoztathatatlan szerepe a lírában = Hallgatás. Poétika, politika, performativitás, szerk. Fodor Péter, Kulcsár-Szabó Zoltán, L. Varga Péter, Palkó Gábor, Prae Kiadó, 2019., 403–414.
 • három héten belül (a 8. heti órát megelőzően három nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, illetve a vonatkozó szakirodalmi bázis feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Leadási határidő: március 28. (vasárnap) 18:00.

 

6.) 2021. március 17.

A feladott szaktanulmányok közös megbeszélése.

Cél: a tanulmányok felépítésének, érveléstechnikai fogásainak, szempontrendszereinek stb. elemzése, közös gondolkodás a tanulmányírás gyakorlatának lehetőségeiről és buktatóiról, illetve a megírandó tanulmányhoz kapcsolódó feladatok rögzítése, előkészítése.

 

7.) 2021. március 24.

Konzultáció (egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról, segítségnyújtás a szempontok kiválasztásában, a szakirodalmi bázis kijelölésében stb.)

Feladat a továbbiakra:

 • öt napon belül (a 8. heti órát megelőzően három nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Tehát a szakirodalmi összefoglaló leadási határideje: március 28. (vasárnap) 18:00.

 

8.) 2021. március 31.

A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése.

Cél: Egyrészt a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése). Másrészt az ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

 • két hét múlva: 10 perces prezentáció a készülő dolgozatról.

 

9.) 2021. április 7.

Konzultációs hét

 

10.) 2021. április 14.

Témabemutatás: 10–10 perces prezentációk a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb megállapításairól, szakirodalom-használatáról. Az egyes prezentációk után vita, a kérdések megbeszélése.

Cél: Egyrészt a dolgozat formálódásának nyomon követése, másrészt a szóbeli prezentáció (gondolatvezetés, érvelés, beszédtechnika) gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

 • két hét múlva a kész dolgozatok elküldése.

 

11.) 2021. április 21.

Konzultáció (egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmánnyal kapcsolatban)

 

12.) 2021. április 28.

A dolgozatok elküldése. Határidő: az óra kezdésének időpontja, 2021. április 28. (szerda), 10:00.

Cél, feladat: a következő órára mindenki olvassa el és véleményezze mindenki szövegét, az egyes tanulmányokhoz legyen mindenkinek a további munkát segítő konstruktív javaslata, kritikai észrevétele.

 

13.) 2021. május 5.

A dolgozatok közös megbeszélése.

Cél: Tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése; értékelése a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

 

14.) 2021. május 12.

Félévzárás.

Frissítés dátuma: 2021.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.