Címlap

Kritika- és tanulmányírás – Pótor Barnabás

Kód BTMI612OMA
Tantárgycím Kritika- és tanulmányírás
Oktató Pótor Barnabás
Órarendi adatok Hétfő, 12.00-14.00, 331/2.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium

 

A kurzus célja:

Az írás- és az interpretációs készség fejlesztése. Egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának elsajátítása és tudatosítása, a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakorlása, illetve felkészülés a majdani szakdolgozat megírására.

A kurzus teljesítésének általános felételei a kari TVSz alapján:

1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3. Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) az órákra való készülés, valamint aktív, konstruktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt) elkészítése

a) kritika (szépirodalmi műről) 6–8000 karakter terjedelemben

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 karakter terjedelemben

 

Tematika:

1.) 2021. február 8. – Orientáció, A kötetek kiválasztása a kritikaírási feladathoz

Cél: Az elvégzendő feladatok és a határidők, illetve a kritika- és a tanulmányírás formai és műfaji követelményeinek átbeszélése, módszertani és elméleti kérdések felvetése. Annak a kötetnek a kiválasztása, melyről majd a 4. hét végére kritika készül (a hallgatók az órát megelőzően lehetőség szerint tájékozódjanak a választható kötetekről).

 • Választható kötetek:
  • Babarczy Eszter, A mérgezett nő, Jelenkor, 2019 (novellák)
  • Jászberényi Sándor, A varjúkirály, Kalligram, 2020 (novellák)
  • Juhász Tibor, Amire telik, Scolar, 2021 (verseskötet)
  • Kállay Eszter, Kéz a levegőben, Magvető, 2020 (verseskötet)
  • Kiss Tibor Noé, Beláthatatlan táj, Magvető, 2020 (regény)
  • Korpa Tamás, A lombhullásról egy júliusi tölggyel, Kalligram, 2020 (verseskötet)
  • Nyerges Gábor Ádám, Mire ez a nap véget ér, Prae, 2020 (regény)
  • Terék Anna, Háttal a napnak, Kalligram, 2020 (verseskötet)

 

Feladat a továbbiakra:

 

2.) 2021. február 15.

A) Az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése (különös tekintettel ezekre: plágium, bibliográfiakészítés, az ItK-szabvány szerinti lábjegyzetelés, a szövegelemzés módjának és a szakirodalom használatának fortélyai)

Cél: a szakszövegírás módszertanának átismétlése.

 

B) Vita: a feladott szakkritikák közös megbeszélése

Cél: az adott kritikák interpretációs stratégiáinak és érveléstechnikai fogásaiknak elemzése, illetve a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak közös átgondolása.

Feladat a továbbiakra:

 • négy napon belül (azaz legkésőbb három nappal a következő óra előtt) mindenki küldje körbe a kiválasztott kötetről készített részletes vázlatát, a soron következő 10 perces prezentációja absztraktját. Határidő: 2021. február 19. (péntek), 20:00.

 

3.) 2021. február 22.

Témabemutatás (az eddig végzett munkájáról minden hallgató egy-egy 10 perces bemutató formájában számot ad, az egyes előadásokat közösen megvitatjuk)

Cél: hogy mindenki számára áttekinthetővé váljon a megírandó kritikájának felépítése, szempontrendszere és gondolatmenete.

Feladat a továbbiakra:

 • két héten belül (az 5. heti órát megelőzően három nappal, március 5. [péntek] 20:00-ig) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa és véleményezi a többiekét.

 

4.) 2021. március 1.

Konzultáció (egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikával kapcsolatban)

Cél: hogy átbeszéljük a felmerülő kérdéseket, megoldásokat keressünk az előállt problémákra.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint az előző, azaz):

 • négy napon belül (az 5. heti órát megelőzően három nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa és véleményezi mindenkiét. A kritika leadásának határideje: március 5. (péntek), 20:00.

 

5.) 2021. március 8.

Vita, az elkészült kritikák közös megbeszélése.

Cél: hogy egymás szövegeiből és azok bírálataiból mindenki tudjon okulni.

Feladat a továbbiakra:

 • a következő órára: elolvasni az alábbi két szaktanulmányt, átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés)
  • Horváth Kornélia, A nyelvhez való viszony kérdései az Iskola a határon-ban, Kortárs, 2011/7–8, 133–139.
  • Balogh Gergő, A cenzúra rendje a magyar irodalmi modernségben = Hallgatás. Poétika, politika, performativitás, szerk. Fodor Péter, Kulcsár-Szabó Zoltán, L. Varga Péter, Palkó Gábor, Prae Kiadó, 2019., 350–360.
 • a 10. heti órát megelőzően három nappal: a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, illetve a vonatkozó szakirodalmi bázis feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Leadási határidő: április 9. (péntek) 20:00.

 

6.) 2021. március 15. – Munkaszüneti nap

 

7.) 2021. március 22.

A feladott szaktanulmányok közös megbeszélése.

Cél: a tanulmányok felépítésének, érveléstechnikai fogásainak, szempontrendszereinek stb. elemzése, közös gondolkodás a tanulmányírás gyakorlatának lehetőségeiről és buktatóiról, illetve a megírandó tanulmányhoz kapcsolódó feladatok rögzítése, előkészítése.

 

8.) 2021. március 29.

Konzultáció (egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról, segítségnyújtás a szempontok kiválasztásában, a szakirodalmi bázis kijelölésében stb.)

Feladat a továbbiakra:

 • a 10. heti órát megelőzően három nappal: a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Tehát a szakirodalmi összefoglaló leadási határideje: április 9. (péntek) 20:00.

 

9.) 2021. április 5. – Konzultációs hét

 

10.) 2021. április 12.

A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése.

Cél: Egyrészt a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése). Másrészt az ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

 • egy hét múlva: 10 perces prezentáció a készülő dolgozatról.

 

11.) 2021. április 19.

Témabemutatás: 10–10 perces prezentációk a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb megállapításairól, szakirodalom-használatáról. Az egyes prezentációk után vita, a kérdések megbeszélése.

Cél: Egyrészt a dolgozat formálódásának nyomon követése, másrészt a szóbeli prezentáció (gondolatvezetés, érvelés, beszédtechnika) gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

 • A dolgozatok elküldése: szűk két hét múlva a kész dolgozatok elküldése. Határidő: a 13. heti órát megelőzően három nappal, 2021. április 30. (péntek), 20:00.

 

12.) 2021. április 26.

Konzultáció (egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmánnyal kapcsolatban)

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint az előző, azaz):

 • A dolgozatok elküldése: négy nap múlva a kész dolgozatok elküldése. Határidő: a 13. heti órát megelőzően három nappal, 2021. április 30. (péntek), 20:00.

 

13.) 2021. május 3.

A dolgozatok közös megbeszélése.

Cél, feladat: az órára mindenki olvassa el és véleményezze mindenki szövegét, az egyes tanulmányokhoz legyen mindenkinek a további munkát segítő konstruktív javaslata, kritikai észrevétele. A tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése; értékelése a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

 

14.) 2021. május 10.

A dolgozatok közös megbeszélése.

Cél, feladat: az órára mindenki olvassa el és véleményezze mindenki szövegét, az egyes tanulmányokhoz legyen mindenkinek a további munkát segítő konstruktív javaslata, kritikai észrevétele. A tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése; értékelése a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

Félévzárás.

Frissítés dátuma: 2021.01.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.