Címlap

Kritika- és tanulmányírás – Balajthy Ágnes

Kód BTMI612OMA
Tantárgycím  
Kurzuscím Kritika- és tanulmányírás
Oktató Balajthy Ágnes
Órarendi adatok Kedd, 8.00-10.00, 342/b.
Képzés OMA
Kreditpont 2
Kurzustípus szeminárium
Kapcsolódó anyagok Megbeszélés szerint.

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus teljesítésének általános feltételei (A kari TVSz alapján)

1. A szemináriumok rendszeres látogatása kötelező. A gyakorlati jegyet a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem.

2. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését. (Melléklet, BTK, 8.§ – a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez)

3. Amennyiben a hallgató a beadandó dolgozatok elkészítéséhez jelöletlenül használ fel internetes vagy nyomtatott forrásokat, a dolgozata érvénytelen.

 

A kurzus célja:

Az íráskészség fejlesztése: egyrészt a kritika-, másrészt a tanulmányírás módszertanának megtanítása és tudatosítása; felkészítés a majdani szakdolgozat megírására; a kritikusi és irodalomtörténészi műfajok gyakoroltatása.

Emiatt a kurzus kis létszámú, kb. 4 fővel működik megfelelően.

 

A kurzus követelményei:

1.) a határidők pontos betartása,

2.) órákra készülés, aktív részvétel,

3.) két beadandó dolgozat (formai követelmény: 12-es betűtípus, Times New Roman, 2,5 margó, 1,5 sorköz, sorkizárt)

a) kritika (szépirodalmi műről, filmről vagy színdarabról) 6–8000 karakter terjedelemben

b) tanulmány (műről vagy műfajról, irodalmi intézményről, poétikai, retorikai, irodalomantropológiai vagy egyéb elméleti kérdésről stb.) 20.000 karakter terjedelemben

 

Tematika:

1. február 11. orientáció

Cél: Az elvégzendő feladatok és a határidők megbeszélése, a kritika- és a tanulmányírás formai és műfaji követelményei, módszertani és elméleti kérdései.

Feladat a továbbiakra:

 • a következő órára: elolvasni három (az oktató által kijelölt) szakkritikát: átgondolni, tudatosítani a hibákat, erényeket (önálló véleményalkotás, érvelés)
 • Az elolvasásra kijelölt szövegek:
 • Lapis József, Üregszédület, űrtorkolat, Műút
 • Toroczkay András, Lájkvadászat
 • Lengyel Imre Zsolt, Darvasi Ferenc: Elválik
 • a következő órára: átismételni az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagát
 • két hét múlva: olyan irodalom-, vagy kultúrtörténeti, irodalom- vagy kultúraelméleti témát találni, melyről a 4. hét végére kritikát, a 12. hétre tanulmányt kell írni (a két írásmű témája távolabbról is kapcsolódhat egymáshoz)

 

2. február 18.

A) Az irodalomtudományi proszeminárium kurzus anyagának átismétlése (különös tekintettel az alábbi kérdésekre: plágium, bibliográfiakészítés, kijegyzetelés, az ItK-szabvány szerinti lábjegyzetelés, a szövegelemzés módjának és a szakirodalom használatának fortélyai)

Cél: a szakszöveg-alkotás módszertanának átismétlése

B) Vita: a feladott szakkritikák közös megbeszélése

Cél: a kritikusi beszédmód lehetőségeinek és buktatóinak tisztázása

Feladat a továbbiakra:

 • öt napon belül (azaz legkésőbb két nappal a következő óra előtt) mindenki küldje körbe a választott témájára vonatkozó, a következő órán bemutatandó összefoglalásának, témakijelölésének vázlatát. Tehát a vázlat leadási határideje: február 21, vasárnap, 17.00.

 

3. február 23.

Témabemutatás

Cél: Mindenki egységben lássa megírandó kritikája fókuszát, valamint a 12. hétre megírandó tanulmánya fő szempontjait, kérdésirányait. Ezért minden hallgató 10–10 percben bemutatja a témáját, utána egyenként megvitatjuk ezeket.

Feladat a továbbiakra:

 • két héten belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét.

 

4. március 2.

Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő kritikákról.

Cél: félkész állapotban tudjuk tisztázni a felmerülő kérdéseket.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint az előző, azaz):

 • öt napon belül (az 5. heti órát megelőzően két nappal) mindenki körbeküldi a kritikáját, mindenki elolvassa mindenkiét. Tehát a kritika leadásának határideje: március 7, vasárnap, 17.00.

 

5. március 9.

Vita: az elkészült kritikák közös megbeszélése.                           

Cél: egymás szövegeiből és azok bírálataiból is mindenki tudjon okulni.

Feladat a továbbiakra:

 

6. március 16.

A feladott szaktanulmány közös megbeszélése.

Cél: a tanulmány-írás gyakorlatának tisztázása, tudatosítása; a megírandó tanulmányhoz kapcsolódó feladatok rögzítése, előkészítése

 

7. március 23.

Egyénenkénti konzultációs lehetőség a készülő tanulmányról.

Feladat a továbbiakra (ugyanaz, mint fent):

 • öt napon belül (a 9. heti órát megelőzően két nappal): a választott témához kapcsolódó bibliográfia elkészítése, ill. a vonatkozó szakirodalom feldolgozása; majd mindennek írásos összefoglalása (a dolgozat fejezete) kb. 2–3 oldal terjedelemben (hivatkozott, lábjegyzetelt formában), mindenkinek körbeküldeni. Tehát a szakirodalmi összefoglaló leadási határideje: március 28, vasárnap, 17.00.

 

8. március 30.

A választott témához kapcsolódó szakirodalmi összefoglalás (fejezet) közös megbeszélése.

Cél: Egyrészt a szakszöveg beszélői pozíciójának tudatosítása, korrigálása (távolságtartás, kritikai hang, a felhasznált szakirodalom különféle beszélői pozícióinak és nézőpontjainak egybefűzése, harmonizálása vagy ütköztetése). Másrészt az ItK-szabvány alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

 • a következő órára: 10 perces prezentáció a készülő dolgozatról.

 

9. április 13.

10–10 perces prezentációk a készülő dolgozat gondolatmenetéről, szerkezetéről, főbb tételeiről, szakirodalom-használatáról. Az egyes prezentációk után vita, a kérdések megbeszélése.

Cél: Egyrészt a dolgozat formálódásának nyomon követése, másrészt a szóbeli prezentáció (gondolatvezetés, érvelés, beszédtechnika) gyakoroltatása.

Feladat a továbbiakra:

 • három hét múlva: a dolgozatok elküldése. Határidő: május 2, vasárnap (!!!), 17.00.

 

10. április 20.

Egyénenkénti konzultációs lehetőség.

 

11. április 27.

Egyénenkénti konzultációs lehetőség.

Feladat a továbbiakra:

 • A dolgozatok elküldése. Határidő: május 2, vasárnap (!!!), 17.00.

 

12. május 4.

A dolgozatok közös megbeszélése.

Cél: Tanulságok, tapasztalatok levonása, a típushibák megbeszélése; értékelése a szakdolgozat formai szempontjai alapján.

 

13. május 11.

Félévzárás.

 

Kötelező olvasmányok:

Frissítés dátuma: 2021.02.04.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.